Teacher Licence

This is a service established to register and provide Teacher Licence for those who wish to work as teachers in the Maldives. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދައްރިސުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ލައިސަންސް ދިނުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ

Responsible Entity: Ministry of Education

Sign in to apply for services.

After signing in, you can start with the form application selected.

Guide for New Application

Before you start 

 • Compile all the academic qualifications with transcripts as a single pdf file. File size should not exceed 15 MB.

 • Make sure that the relevant documents are ready to upload.

Types of Licence

To practice teaching in the Maldives, any one of the following types of licence is required.

 • Teaching Licence: This licence is required for teachers, tutors, leading teachers, head teachers, department heads, supervisors etc to practice in schools, preschools, tuition centers, Quran classes and other programs registered under Ministry of Education.

 • School Leadership Licence: This licence is required for deputy principals, assistant principals, vice principals, principals, heads of schools to practice in schools and preschools only.

 • School Professions Licence: This licence is required for school professionals such as health assistants, therapists, counsellors, librarians, sports supervisors, vocational instructors etc. to work in schools، preschools and other programs registered under Ministry of Education.

How to Apply

 • You can apply using an Efaas account.

 • Logging into your own account will direct you to the oneGov homepage.

Documents Required

 • Certificates with transcripts

Educational qualifications and transcripts issued by an overseas center should be leveled and stamped by MQA and attested by a lawyer. Educational qualifications and transcripts issued by a center in Maldives must be attested by a lawyer.

 • Police report form (for both locals and expatriates)

Use the following form for Police report (Download)

 • Criminal record form (for locals only)

Use the following form for criminal record clearance (Download)

 • Related experience letter

Documents of experience must be attested by a lawyer.

 • A passport size photograph (less than 6 months old, taken on a white background) to be issued on the

licence card.

Reference Documents

Service Fee

 • A fee of MVR 400 will be charged to issue licence.

 • A fee of MVR 200 will be charged to issue temporary teaching licence and provisional licence.

Payment Notification

 • Payment notification will be sent to the email and to the registered phone number 

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުން

ފެށުމުގެ ކުރިން

ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ޕީޑީއެފްކޮށް (ބޮޑުވެގެން 15 އެމްބީ) އެއް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރުން

ހުށައަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުން

ލައިސަންސުގެ ބާވަތްތައް

މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ބާވަތެއްގެ ލައިސަންސެއް

ހޯދަންވާނެއެވެ

ޓީޗިން ލައިސަންސް: މި ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ސްކޫލްތަކާއި ސްކޫލްތައް ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެނޫން ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނާއި، ޓިއުޓަރުންނާއި، ލީޑިން ޓީޗަރުންނާއި، ސުޕަރވައިޒަރުންނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުންނާއި، ހެޑް ޓީޗަރުންނާއި، އެ ފެންވަރުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ

ފަރާތްތަކަށެވެ

ސްކޫލް ލީޑަރޝިޕް ލައިސަންސް:  މި ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ސްކޫލްތަކާއި ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ލީޑަރޝިޕްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، އެކްޓިން ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، ޕްރިންސިޕަލުންނާއި، އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށެވެ

ސްކޫލް ޕްރޮފެޝަންސް ލައިސަންސް: މި ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ޓީޗިން ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ސްކޫލް ލީޑަރޝިޕް ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނޫން ގޮތަކަށް ސްކޫލްތަކާއި ސްކޫލްތައް ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެނޫން ތަންތަނުގައި ދަރިވަރުންނާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކަށެވެ. (ތެރަޕިސްޓުންނާއި، ކައުންސެލަރުންނާއި، ސްކޫލް ހެލްތް އޮފިސަރުންނާއި، ސްޕޯޓްސް ސުޕަރވައިޒަރުންނާއި، ވޮކޭޝަނަލް އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި، ލައިބްރޭރިއަނުން ފަދަ މުވައްޒަފުންނެވެ

ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް

ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ސަނަދުތައް (ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތަކާއެކު) *

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތައް އެމްކިޔުއޭ އިން ލެވެލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަންޑު ޖަހާފައިވުމާއިއެކު ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތައް ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ

ކުށުގެ ރެކޯޑު (ހަމައެކަނި ދިވެހީންނަށް) *

ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމޫނާ ފޯމެވެ (ޑައުންލޯޑް)

ޕޮލިސް ރިޕޯޓު (ދިވެހީންނާއި ބިދޭސީންނަށް) *ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމޫނާ ފޯމެވެ (ޑައުންލޯޑް)

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް *

ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ

ލައިސަންސް ކާޑުގައި ޖެހުމަށްޓަކައި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް (ނެގިތާ 6 މަސް ނުވާ، ހުދު ކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއްގައި ނަގާފައިވާ) *

   

ލައިސަންސް ފީ

ލައިސަންސް ދޫކުރުން:  400.00  (ހަތަރު ސަތޭކަ) ރުފިޔާ *

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސާއި ޕްރޮވިޝަނަލް ޓީޗިން ލައިސަންސް ދޫކުރުން: 200.00 (ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ *

ފީ ދެއްކުން

ފައިސާދެއްކުމަށް ޓަކައި ނޮޓިފިކޭޝަން އީ މެއިލް އަދި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ފައިސާދެއްކުމުންނެވެ *

FAQs

Who needs to get a teachers licence? / މުދައްރިސްކަމުގެ ލައިސަންސް ހޯދަންޖެހެނީ ކޮންބައެއް؟

Teachers who wants to practice teaching in schools, preschools, tuition centers, Quran classes and other institutions and programs registered under Ministry of Education. / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކާއި ކިޔަވައިދޭ އެނޫން ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުދައްރިސުން.

Need more help?

Talk to an agent

If you have a problem and require assistance call 1500 right away, or schedule a call with a oneGov support agent.

Connect online
oneGov logo
Visit a Support Center

If you need face-to-face interaction visit any of our Support Centers for personalized support and assistance.